Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Minh Trâm. Rất mong được sự ủng hộ và sự góp ý chân thành của quý vị..

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN KIỂM TRA DẠY THÊM HỌC THÊM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Trâm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:07' 16-11-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 2596
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM

Đơn vị được kiểm tra:……………………………………………………………………......
Thời gian:…………………………………………………………………………………….
Thành phần:
* Đoàn kiểm tra:... ……………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………..................................

* Đại diện nhà trường:……………………………………………………………...…...........
……………………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………..........................................
I/ Nội dung kiểm tra:
1.Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và những biện pháp của nhà trường trong việc quản lý dạy thêm, học thêm:
a)Ưu điểm:………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Tồn tại:………………………………………………………………….………............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm:
a) Ưu điểm:………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Tồn tại:………………………………………………………………….………............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. Tình hình thực hiện của cán bộ, giáo viên:
a) Ưu điểm:………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Tồn tại:………………………………………………………………….………...........
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Công tác quản lý của Hiệu trưởng:
a) Ưu điểm:………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Tồn tại:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5. Xử lý những trường hợp vi phạm (nếu có):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
II/ Nhận xét chung:
a) Ưu điểm:……………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b) Tồn tại:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
III/ Kiến nghị:
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Kiến nghị của nhà trường: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Biên bản kiểm tra kết thúc vào lúc … ngày ... tháng … năm 201….

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)


 
Gửi ý kiến